scripts.team-holm.net
Hovedsiden
BASH Scripts


Legger ved her noen svært enkle script her.

 • mount_DVD.sh - et av mine første script i BASH.
 • removeService.sh - egentlig litt overflødig og Det er egentlig også feil å fjerne tjenester på denne måten.
 • start-stop-rTorrent.sh - kan settes opp som en cron-jobb til å stoppe og starte rtorrent som en tjeneste.
 • rTorrent som tjeneste - ikke mitt script, men linker til her til info.
 • Valve-HLDS - er for å starte en Half-Life Dedicated Server installert i Linux som en tjeneste.
 • start-node.sh - starter en node server som en tjeneste. Se kommentarer for installasjon.
 • registerWithSpaceWalk.sh - for automatisk registrering mot SpaceWalk.

 • Det meste som er delt her er delt for artighets skyld, og kanskje også som enkle eksempler på syntaks.

  start-stop-rTorrent.sh
  #!/bin/bash
  
  HOUR=`date +%H`
  DATE=`date`
  HIT=0
  
  if [ $HOUR -eq 22 ]; then
     /etc/init.d/rtorrent start 2>> /var/log/startStopTorrent.log >> /var/log/startStopTorrent.log
     if [ $? -gt 0 ]; then
        echo "${DATE} - Running script at hour: ${HOUR}" >> "/var/log/startStopTorrent.log"
        echo "${DATE} - Failed starting rTorrent" >> "/var/log/startStopTorrent.log"
     else
        echo "${DATE} - Running script at hour: ${HOUR}" >> "/var/log/startStopTorrent.log"
        echo "${DATE} - rTorrent started successfully" >> "/var/log/startStopTorrent.log"
     fi
     HIT=1
  fi
  if [ $HOUR -eq 7 ]; then
     /etc/init.d/rtorrent stop 2>> /var/log/startStopTorrent.log >> /var/log/startStopTorrent.log
     if [ $? -gt 0 ]; then
        echo "${DATE} - Running script at hour: ${HOUR}" >> "/var/log/startStopTorrent.log"
        echo "${DATE} - Failed stopping rTorrent" >> "/var/log/startStopTorrent.log"
     else
        echo "${DATE} - Running script at hour: ${HOUR}" >> "/var/log/startStopTorrent.log"
        echo "${DATE} - rTorrent stopped successfully" >> "/var/log/startStopTorrent.log"
     fi
     HIT=2
  fi
  #if [ HIT ]; then
     #Commented out this line, since it was just filling the log
     #echo "${DATE} - rTorrent was run, but had nothing to do" >> /var/log/startStopTorrent.log
  #fi
  
  if [ `stat -c %s /var/log/startStopTorrent.log` -gt 500000 ]; then
     mv /var/log/startStopTorrent.log /var/log/startStopTorrent.log.1
  fi

  start-node.sh
  #! /bin/bash
  ### BEGIN INIT INFO
  # Provides:     start-node
  # Required-Start:  $remote_fs $syslog
  # Required-Stop:   $remote_fs $syslog
  # Default-Start:   2 3 4 5
  # Default-Stop:   0 1 6
  # Short-Description: Initscript for node API
  # Description: Automatically start node API when the system starts up.
  #        Provide commands for manually starting and stopping node API.
  #            This script needs to be edited before it works in your environment.
  #            In a CentOS/RedHat based environment it can be stored under 
  #            /etc/init.d/[name] and added to the system with chkconfig --add [name] --level 0356
  #            In a Debian based environment it can be stored under 
  #            /etc/init.d/[name] and added to the system with update-rc.d [name] defaults
  #            In CentOs this script depends on the rpm package redhat-lsb
  ### END INIT INFO
  # Adapt the following lines to your configuration
  # RUNUSER: The user to run start-node as.
  RUNUSER=root
  # NODE_INSTALLDIR: The path to the code where the node API is
  NODE_INSTALLDIR="/home/node/api"
  # ==================================================================================
  # ==================================================================================
  # ==================================================================================
  # PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
  PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:$NODE_INSTALLDIR;
  DESC="node API"
  NAME=start-node
  SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
  # Define LSB log_* functions.
  # To be replaced by LSB functions
  # Defined here for distributions that don't define
  # log_daemon_msg
  log_daemon_msg () {
    echo $@
  }
  # To be replaced by LSB functions
  # Defined here for distributions that don't define
  # log_end_msg
  log_end_msg () {
    retval=$1
    if [ $retval -eq 0 ]; then
      echo "."
    else
      echo " failed!"
    fi
    return $retval
  }
  # Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
  . /lib/lsb/init-functions
   
  run_with_home() {
  if ps aux | grep "$NODE_INSTALLDIR/[s]erver.js" > /dev/null; then
    log_failure_msg "$NAME is already running."
  else
    echo "Logging to /tmp/start-node.log"
    if [ "$RUNUSER" != "$USER" ]; then
      su - "$RUNUSER" -c "nohup node ${NODE_INSTALLDIR}/$1 > /tmp/start-node.log 2>/dev/null &"
    else
      nohup node ${NODE_INSTALLDIR}/$1 > /tmp/start-node.log 2>/dev/null &
    fi
  fi
  }
  #
  # Function that starts the daemon/service
  #
  do_start()
  {
    run_with_home server.js
  }
  #
  # Function that stops the daemon/service
  #
  do_stop()
  {
  if ps aux | grep "$NODE_INSTALLDIR/[s]erver.js" > /dev/null; then
     # node is running
      killall node
   else
     # node is not running
      log_failure_msg "$NAME is not running."
  fi
  }
   
  case "$1" in
   start)
    [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
    do_start
    case "$?" in
      0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
      2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
    esac
    ;;
   stop)
    [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
    do_stop
    case "$?" in
      0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
      2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
    esac
    ;;
   status)
      if ps aux | grep "$NODE_INSTALLDIR/[s]erver.js" > /dev/null; then
      log_daemon_msg "$NAME is running" && exit 0 || exit $?
      fi
      log_failure_msg "$NAME is not running."
      return 1
      ;;
   restart|force-reload)
    #
    # If the "reload" option is implemented then remove the
    # 'force-reload' alias
    #
    log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
    do_stop
    case "$?" in
     0|1)
      do_start
      case "$?" in
        0) log_end_msg 0 ;;
        1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
        *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
      esac
      ;;
     *)
      # Failed to stop
      log_end_msg 1
      ;;
    esac
    ;;
   *)
    echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
    exit 3
    ;;
  esac

  mount_DVD.sh
  #! /bin/bash
  ##04.02.2009 - Atle Holm
  
  if [ $# -lt 1 ] || [ $# -gt 1 ]; then
     echo "You have to have 1 and you can only have 1 option, the number on the Debian DVD you want to mount!"
     exit 0
  fi
  case "$1" in
     1)
     umount /cdrom 2>> /dev/NULL
     mount -t iso9660 -o loop /home/Sources/ISO/debian-500-amd64-DVD-1.iso /cdrom
     echo "DVD1 mounted"
     ;;
     2)
     umount /cdrom 2>> /dev/NULL
     mount -t iso9660 -o loop /home/Sources/ISO/debian-500-amd64-DVD-2.iso /cdrom
     echo "DVD2 mounted"
     ;;
     3)
     umount /cdrom 2>> /dev/NULL
     mount -t iso9660 -o loop /home/Sources/ISO/debian-500-amd64-DVD-3.iso /cdrom
     echo "DVD3 mounted"
     ;;
     4)
     umount /cdrom 2>> /dev/NULL
     mount -t iso9660 -o loop /home/Sources/ISO/debian-500-amd64-DVD-4.iso /cdrom
     echo "DVD4 mounted"
     ;;
     5)
     umount /cdrom 2>> /dev/NULL
     mount -t iso9660 -o loop /home/Sources/ISO/debian-500-amd64-DVD-5.iso /cdrom
     echo "DVD5 mounted"
     ;;
     *) echo "You can only choose from 1 to 5"
  esac

  removeService.sh
  #! /bin/bash
  ## 02.08.2009 - Atle Holm
  ## Scriptet fjerner bare symlinks under /etc/rc?.d - THIS IS NOT THE RIGHT WAY TO DO THIS!
  ##Use update-rc.d instead to do this the right way
  if [ $# != 1 ]; then echo "You have to have one argument, the service name you want to remove!"; exit 1; fi
  
  echo "Starting removal of service.." >> /var/log/RemoveService-log.log
  echo "`date` - Removing service *$1*" >> /var/log/RemoveService-log.log
  X=0
  ErrCount=0
  while [ $X != 7 ]
  do
     FINDING=`find /etc/rc$X.d -name *$1* 2>> /var/log/RemoveService-log.log` 
     if [ $? != 0 ]; then 
        echo "Encountered an error, exiting!"; 
        echo "Encountered an error, exiting!" >> /var/log/RemoveService-log.log; 
        exit 1;
     fi
     for FOUND in ${FINDING}
     do
        echo "Removing ${FOUND}"
        rm ${FOUND} >> /var/log/RemoveService-log.log 2>> /var/log/RemoveService-log.log
        echo "${FOUND} deleted!" >> /var/log/RemoveService-log.log
     done
     if [ -z ${FINDING} ]; then 
        echo "Service was not found at /etc/rc$X.d"; (( ErrCount = ErrCount + 1 )); 
     fi
     (( X=X+1 ))
  done 
  if [ $ErrCount = 7 ]; then echo "Service *$1* was not found!" >> /var/log/RemoveService-log.log; fi
  echo "Done!" >> /var/log/RemoveService-log.log
  echo "Done!"; exit 0

  Valve-HLDS
  #!/bin/sh
  ### BEGIN INIT INFO
  # Provides:     service
  # Required-Start:  
  # Required-Stop:   
  # Default-Start:   2 3 4 5
  # Default-Stop:   0 1 6
  # Short-Description: HLDS initscript
  # Description:    This file should be used to construct scripts to be
  #          placed in /etc/init.d.
  ### END INIT INFO
  #############
  ######
  #############
  # This script depends on screen.
  # It is placed underneath /etc/init.d and runs HLDS in screen as user specified below.
  # This script assumes you have set up an Half-Life dedicated server in Linux
  # as described in http://itblog.team-holm.net/index.php?scriptName=Linux&subSection=false
  # If the HLDS installation differs from what is shown in the link abovem this script needs
  # to be edited. The script further depends on a shell script that contains the runtime variables.
  # Here, this script is 'Valve-HLDS' and is defined in the config variable and STARTNAME variable below.
  # It merely contains:
  #   #! /bin/bash
  #   ./hlds_run -game valve +ip +maxplayers 26 +map +coop 0 +deathmatch 1
  # You have to name the script the same as what you specify as DAEMON name beneath in the defind DAEMON variable:
  # DAEMON=Valve-HLDS
  ##############
  ######
  ##############
  
  #######################
  ##Start Configuration##
  #######################
  
  #Do not put a space on either side of the equal signs e.g.
  # user = user 
  # will not work
  # system user to run as
  user="hlds"
  DATE=`date`
  
  # the system group to run as, not implemented, see d_start for beginning implementation
  # group=`id -ng "$user"`
  
  # the full path to the filename where you store your configuration
  config="`su -c 'echo $HOME' $user`/Valve-HLDS"
  
  # set of options to run with
  options=""
  
  # default directory for screen, needs to be an absolute path
  base="`su -c 'echo $HOME' $user`"
  
  # name of screen session
  srnname="hl_valve"
  
  # file to log to (makes for easier debugging if something goes wrong)
  logfile="/var/log/HLValveInit.log"
  #######################
  ###END CONFIGURATION###
  #######################
  PATH=/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/home/hlds
  DESC="hl_valve"
  STARTNAME=Valve-HLDS
  DAEMON=Valve-HLDS
  SCRIPTNAME=/etc/init.d/$DAEMON
  
  checkcnfg() {
     exists=0
     for i in `echo "$PATH" | tr ':' '\n'` ; do
        if [ -f $i/$STARTNAME ] ; then
           exists=1
           break
        fi
     done
     if [ $exists -eq 0 ] ; then
        echo "${DATE} - cannot find hlds_run binary in PATH $PATH" | tee -a "$logfile" >&2
        exit 3
     fi
     if ! [ -r "${config}" ] ; then 
        echo "${DATE} - cannot find readable run file ${config}." | tee -a "$logfile" >&2
        echo "Check that it is there and permissions are appropriate." | tee -a "$logfile" >&2
        exit 3 
     fi 
     if [ `stat -c %s "$logfile"` -gt 500000 ]; then
     mv "$logfile" "$logfile".1
     fi
  }
  
  d_start() {
     [ -d "${base}" ] && cd "${base}"
     stty stop undef && stty start undef
     echo -n "Starting $DESC: $DAEMON"
     su -c "screen -A -m -d -S hlds $config" ${user} 2>&1 1>/dev/null | tee -a "$logfile" >&2 
     if [ $? != 0 ]; then
        echo -e "- This was ${DATE}" >> "$logfile"
     else
        echo -e "All OK in start at ${DATE}" >> "$logfile"
     fi
  }
  
  d_stop() {
     echo -n "Stopping $DESC: $DAEMON"
     pid=`ps -A | grep .${config##*/} | sed 's/^ *//g' | cut -d ' ' -f 1`
     if [ $pid ]; then
        kill -9 ${pid} | tee -a "$logfile" >&2 
     else
        echo "\nService is not running"
     fi
  }
  
  checkcnfg
  
  case "$1" in
     start)
        d_start
        echo "."
        ;;
     stop)
        d_stop
        echo "."
        ;;
     restart|force-reload)
        echo -n "Restarting $DESC: $DAEMON"
        d_stop
        sleep 1
        d_start
        echo "."
        ;;
     *)
        echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload}" >&2
        exit 1
        ;;
  esac
  exit 0

  registerWithSpaceWalk.sh
  #!/bin/bash
  #
  # Register with SpaceWalk for updates.
  # Script is used as a part of a VMware template. 
  # It ensures automatic registration to SpaceWalk given the right conditions.
  #
  # chkconfig: 12345 99 80
  # description: Register with SpaceWalk for updates, see /etc/hosts for info
  #
  
  #Get the systems IP-address at eth0 - Before Centos 7:
  #NETADDR=`/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'`
  
  #Get the systems IP-address at ETHNAME - Centos 7:
  ETHNAME=`/sbin/ifconfig | grep flags | cut -d: -f 1 | grep -v lo | head -1 | awk '{ print $1}'`
  NETADDR=`/sbin/ifconfig $ETHNAME | grep -w inet | cut -d ' ' -f 10 | awk '{ print $1}'`
  
  #Check that we are not in particular subnet before we continue:
  if [[ $NETADDR =~ ^192\.168\.100\.[0-9] ]]; then
      echo "** Detected that we are in the lab network, therefore we are not registering."
  else
      if [ -f /etc/sysconfig/rhn/systemid ]; then
          echo "** The file /etc/sysconfig/rhn/systemid was found, so assuming the system is already registered with SpaceWalk"
      else
          echo "** Seems the system is not registered with SpaceWalk"
          TEMPLATENAME="CENTOS64.TEMPLATE"
          if [ -f /etc/touchme ] || [ "$HOSTNAME" == "$TEMPLATENAME" ]; then
              echo "** File /etc/touchme was found and/or hostname was CENTOS64.TEMPLATE, so not registering with SpaceWalk"
          else
              echo "** File /etc/touchme was not found and hostname was not CENTOS64.TEMPLATE, therefore registering with SpaceWalk"
              rhnreg_ks --serverUrl=http://the-spacewalkserver/XMLRPC --activationkey=8-778bfb0a8dcbf0889fbb829aaf27w261
              if [ $? == 0 ]; then
                  touch /etc/touchme
              fi
          fi
      fi
  fi
  

  Perl
  VisualBasic
  BASH
  Powershell