scripts.team-holm.net
Hovedsiden
VisualBasic Scripts
Enterprise Scripts


Noen praktiske scripts i større miljøer. Scriptene som finnes her er:
 • getDesktopServers.vbs - lister ut alle servere tilhørende en publisert desktop
 • checkForHotfix.vbs - leter etter en hotfix på alle servere i en farm og lister ut status
 • logon2Loadx32.vbs - logger en bruker automatisk på alle servere i en publisert desktop

 • getDesktopServers.vbs
  '** Atle Holm 03.03.2012 - atle@team-holm.net for feedback.
  '** Vanligvis vil qfarm /app desktopNavn liste alle servere i en desktop, 
  '** men noen ganger ønsker mann å bare få servernavnene og ikke alt det andre med.
  '** Feks når man skal bruke listen i andre scripts.
  '
  'Brukes slik:
  'cscript getDesktopServers.vbs 'Desktop Name' generertListe.txt
  'Feks:
  'cscript getDesktopServers.vbs 102910 generertListe.txt
  '
  'Da får man både skrevet servernavnene ut i cmd vindu, og man får de listet i generertListe.txt
  
  Option Explicit
  
  Dim oShell, oDate, oFSO, oLogFile, oResultFile, iReturn, iCounter, sDesktop, sLogPath, sUntreatedString, sListPath
  Const ForReading = 1
  Const ForAppending = 8
  set oShell = wscript.createObject("wscript.shell")
  
  If WScript.Arguments.Count <> 2 Then
     Wscript.Echo "Usage: "
     Wscript.Echo "cscript getDesktopServers.vbs 'Desktop Name' generertListe.txt"
     Wscript.Quit
  End If
  
  Call forceUseCScript
  
  oDate = date()
  sDesktop = WScript.Arguments(0)
  sListPath = WScript.Arguments(1)
  sLogPath = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetAbsolutePathName(".")
  
  set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  Wscript.Echo "Date: " & oDate
  Wscript.Echo "Fetching servers from: " & sDesktop
  Wscript.Echo "Saving server list in file: " & sListPath
  Wscript.Echo "Logpath: " & sLogPath
  Wscript.Echo "Arguments are: '" & sDesktop & "' & '" & sListPath & "'"
  Wscript.Sleep 3000
  
  iReturn = oShell.Run("cmd.exe /c qfarm.exe /app """ & sDesktop & """ > """ & sLogPath & "\citrixServersUnTreated.txt""",1,True)
  set oLogFile = oFSO.OpenTextFile(sLogPath & "\citrixServersUnTreated.txt", ForReading)
  set oResultFile = oFSO.OpenTextFile(sLogPath & "\" & sListPath, ForAppending, True)
  iCounter = 0
  
  Wscript.echo vbCrlf & "Servers are in " & sDesktop & " are: "
  Do Until oLogFile.AtEndOfStream
     Dim arraySplit, strChars, i
     sUntreatedString = oLogFile.ReadLine
     iCounter = iCounter + 1
     If iCounter >= 5 Then
        For i = 39 to 2 Step -1
           strChars = Space(i)
           sUntreatedString = Replace(sUntreatedString, strChars, ";")
        Next
        arraySplit = split(sUntreatedString, ";")
        WScript.Echo arraySplit(1)
        oResultFile.WriteLine(arraySplit(1))
     End If
  Loop
  oLogFile.close
  oResultFile.close
  oFSO.DeleteFile sLogPath & "\citrixServersUnTreated.txt"
  
  Sub forceUseCScript()  
     If Not WScript.FullName = WScript.Path & "\cscript.exe" Then   
        oShell.Popup "Startet ved bruk av WScript. Starter igjen...",3,"WSCRIPT"
        oShell.Run "cmd.exe /k " & WScript.Path & "\cscript.exe //NOLOGO " & Chr(34) & WScript.scriptFullName _
        & Chr(34) & " " & WScript.Arguments(0) & " " & WScript.Arguments(1),1,False
        WScript.Quit 0
     End If
  End Sub 

  logon2Loadx32.vbs
  '** Atle Holm - 02.08.2012 - ta kontakt på atle.@team-holm.net for informasjon 
  '** eller tilbakemeldinger. Scriptet logger en bruker
  '** automatisk på alle servere i en publisert desktop.
  '** NB! Pass på at sWFICAFile variabelen er satt til rett 
  '** plassering av wfcrun32.exe - scriptet er satt opp med standard plassering.
  
  'Scriptet brukes slik:
  'cscript logon2Load.vbs 'Desktop Name' domain\username password
  
  'Pseudo:
  '1. Ta imot brukernavn og passord
  '2. Generer liste over servere med qfarm /app desktop
  '3. Generer ICA filer for disse
  '4. Kjør hver ICA fil med wfica32.exe eller start.exe
  
  Option Explicit
  
  Dim oShell, oDate, oFSO, oLogFile, oResultFile, iReturn, iCounter, sDesktop, sLogPath
  Dim sUntreatedString, sUserCreds, sPassCreds
  Dim sUntreated, sTreated, sWFICAFile
  
  sUntreated = "\citrixServersUnTreated.txt"
  sTreated = "\citrixServersTreated.txt"
  sWFICAFile = "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe"
  
  Const ForReading = 1
  Const ForAppending = 8
  set oShell = wscript.createObject("wscript.shell")
  
  If WScript.Arguments.Count <> 3 Then
     Wscript.Echo "Usage: "
     Wscript.Echo "cscript logon2Load.vbs 'Desktop Name' domain\username password"
     Wscript.Quit
  End If
  oDate = date()
  
  Call forceUseCScript
  
  '1. Ta imot brukernavn og passord
  sDesktop = WScript.Arguments(0)
  sUserCreds = WScript.Arguments(1)
  sPassCreds = WScript.Arguments(2)
  sLogPath = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetAbsolutePathName(".")
  
  set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  Wscript.Echo "Date: " & oDate
  Wscript.Echo "Fetching servers from: " & sDesktop
  Wscript.Echo "Logpath and temporary folder: " & sLogPath
  Wscript.Echo "Arguments are: '" & sDesktop & "' & '" & sUserCreds & "' & '" & sPassCreds & "'"
  Wscript.Sleep 3000
  
  iReturn = oShell.Run("cmd.exe /c " & Chr(34) & "qfarm.exe /app """ & sDesktop & """ > """ & sLogPath _
  & sUntreated & """" & Chr(34),1,True)
  set oLogFile = oFSO.OpenTextFile(sLogPath & sUntreated, ForReading)
  set oResultFile = oFSO.OpenTextFile(sLogPath & sTreated, ForAppending, True)
  iCounter = 0
  
  Wscript.echo vbCrlf & "Servers are in " & sDesktop & " are: "
  
  '2. Generer liste over servere med qfarm /app desktop
  Do Until oLogFile.AtEndOfStream
     Dim arraySplit, strChars, i
     sUntreatedString = oLogFile.ReadLine
     iCounter = iCounter + 1
     If iCounter >= 5 Then
        For i = 39 to 2 Step -1
           strChars = Space(i)
           sUntreatedString = Replace(sUntreatedString, strChars, ";")
        Next
        arraySplit = split(sUntreatedString, ";")
        WScript.Echo "  " & arraySplit(1)
        oResultFile.WriteLine(arraySplit(1))
     End If
  Loop
  oLogFile.close
  oResultFile.close
  oFSO.DeleteFile sLogPath & sUntreated
  set oResultFile = oFSO.OpenTextFile(sLogPath & sTreated, ForReading, True)
  
  '3. Generer ICA filer for disse
  Wscript.Echo ""
  Do Until oResultFile.AtEndOfStream
     Dim sServer, sIcaFile, oIcaFile
  
     sServer = oResultFile.ReadLine
  
     sIcaFile = "[WFClient]" & vbCrLf & "Version=2" & vbCrLf & "HttpBrowserAddress=" & sServer & vbCrLf & "LocTcpBrowserAddress=" _ 
     & sServer & vbCrLf & "LocTcpBrowserAddress2=" & sServer & vbCrLf & "ProxyType=Auto" & vbCrLf & "ConnectionBar=1" _
     & vbCrLf & "[ApplicationServers]" & vbCrLf & sServer & "=" & vbCrLf & "[" & sServer & "]" & vbCrLf & "Address=" _
     & sServer & vbCrLf & "ClientAudio=On" & vbCrLf & "AudioBandwidthLimit=1" & vbCrLf & _
     "CDMAllowed=On" & vbCrLf & "CPMAllowed=On" & vbCrLf & "username=" & sUserCreds & vbCrLf & "Password=" & vbCrLf _
     & "ClearPassword=" & sPassCreds & vbCrLf & "DesiredColor=8" & vbCrLf & "ConnectionBar=1" & vbCrLf & "TWIMode=Off" _
     & vbCrLf & "ScreenPercent=90" & vbCrLf & "Compress=On" & vbCrLf & "TransportDriver=TCP/IP" _
     & vbCrLf & "WinStationDriver=ICA 3.0" & vbCrLf & "BrowserProtocol=HTTPonTCP" & vbCrLf & "[Compress]" _
     & vbCrLf & "DriverName= PDCOMP.DLL" & vbCrLf & "DriverNameWin16= PDCOMPW.DLL" & vbCrLf & "DriverNameWin32= PDCOMPN.DLL"
  
     set oIcaFile = oFSO.OpenTextFile(sLogPath & "\" & sServer & ".ica", ForAppending, True)
     oIcaFile.WriteLine(sIcaFile)
     '4. Kjør hver ICA fil med wfica32.exe eller start.exe
     Wscript.Echo "Generer ICA fil for " & sServer & " og logger inn bruker " & sUserCreds & ":"
     iReturn = oShell.Run("cmd.exe /c """ & """" & sWFICAFile & """" & " """ & sLogPath & "\" & sServer & ".ica" & """""",0,False)
     If iReturn = 0 Then
        Wscript.Echo "  -->OK!"
     Else
        Wscript.Echo "  -->Unknown error!"
     End If
     Wscript.Sleep 0800
     oIcaFile.close
     oFSO.DeleteFile sLogPath & "\" & sServer & ".ica"
  Loop
  oResultFile.close
  oFSO.DeleteFile sLogPath & sTreated
  
  
  Sub forceUseCScript()
     If Not WScript.FullName = WScript.Path & "\cscript.exe" Then
        oShell.Popup "Startet ved bruk av WScript. Starter igjen...",3,"WSCRIPT"
        oShell.Run "cmd.exe /k " & WScript.Path & "\cscript.exe //NOLOGO " & Chr(34) & WScript.scriptFullName & Chr(34) _
        & " " & WScript.Arguments(0) & " " & WScript.Arguments(1) & " " & WScript.Arguments(2),1,False
        WScript.Quit 0
     End If
  End Sub

  checkForHotfix.vbs
  '** Atle Holm - 28.03.2012 - Scriptet leter etter en hotfix i farmen og lister ut to logger,    **
  '** en for servere der denne er funnet og en for servere der denne ikke er funnet.            **
  '** Kjøring av scriptet forutsetter at det kjøres i en Citrix farm hvor det skal sjekkes       **
  '** for hotfix.                                                               **
  
  'Pseudo:
  '1. Ta imot hotfiks det skal søkes etter som argument av typen KBxxxxxx
  '2. Søke opp alle server i en farm
  '3. Søke etter hotfikses på alle servere
  '4. Lage liste med servere som ikke har spesifisert hotfiks
  
  Option Explicit
  On Error Resume Next
  
  Dim oShell, oDate, oFSO, oLogFile, oResultFile1, oResultFile2, iReturn, iCounter, sPatchKB, sLogPath
  Dim sUntreatedString, sListPath, strComputer, colQuickFixes, objWMIService, objQuickFix, iFound
  Const ForReading = 1
  Const ForAppending = 8
  Set oShell = wscript.createObject("wscript.shell")
  
  Call forceUseCScript
  
  If WScript.Arguments.Count <> 2 Then
     Wscript.Echo "Usage: "
     Wscript.Echo "cscript checkForHotfix.vbs KB123456 loggliste.txt"
     Wscript.Quit
  End If
  
  oDate = date()
  '1. Ta imot hotfiks det skal søkes etter som argument av typen KBxxxxxx
  sPatchKB = WScript.Arguments(0)
  sListPath = WScript.Arguments(1)
  sLogPath = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetAbsolutePathName(".")
  
  Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '2. Søke opp alle server i en farm
  iReturn = oShell.Run("cmd.exe /c qfarm.exe /CONTINUE > """ & sLogPath & "\citrixServersUnTreated.txt""",1,True)
  Set oLogFile = oFSO.OpenTextFile(sLogPath & "\citrixServersUnTreated.txt", ForReading)
  Set oResultFile1 = oFSO.OpenTextFile(sLogPath & "\" & sListPath & "-FoundServers.log", ForAppending, True)
  Set oResultFile2 = oFSO.OpenTextFile(sLogPath & "\" & sListPath & "-NotFoundServers.log", ForAppending, True)
  iCounter = 0
  
  Wscript.Echo "Running Script: " & WScript.scriptFullName
  Wscript.Echo "Date: " & oDate
  Wscript.Echo "Saving server list in file: " & sListPath
  Wscript.Echo "Logpath: " & sLogPath
  Wscript.Echo "Arguments are: '" & sPatchKB & "' & '" & sListPath & "'"
  Wscript.Sleep 3000
  
  '3. Søke etter hotfikses på alle servere
  Do Until oLogFile.AtEndOfStream
     Dim arraySplit, strChars, i
     sUntreatedString = oLogFile.ReadLine
     iCounter = iCounter + 1
     If iCounter >= 5 Then
        For i = 39 to 2 Step -1
           strChars = Space(i)
           sUntreatedString = Replace(sUntreatedString, strChars, " ")
        Next
        arraySplit = split(sUntreatedString, " ")
        WScript.Echo "Sjekker: " & arraySplit(0)
        strComputer = arraySplit(0)
        Err.Clear
        Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
        Set colQuickFixes = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_QuickFixEngineering")
        If Err.Number <> 0 Then  
           ' An exception occurred
           oResultFile2.WriteLine("Exception when retreiving information from server " & strComputer & ":" & vbCrLf _
              & "  Error number: " & Err.Number & vbCrLf & "  Error description: '" & Err.Description & vbCrLf)
        Else
           iFound = 0
           For Each objQuickFix In colQuickFixes
              If objQuickFix.HotFixID<>"File 1" And StrComp(objQuickFix.HotFixID, sPatchKB, 1) = 0 Then 
                 Wscript.Echo objQuickFix.HotFixID & " found at server " & strComputer
                 If Not isNULL(objQuickFix.Description) Then Wscript.Echo "Description: " & objQuickFix.Description
                 If Not isNULL(objQuickFix.InstallDate) Then Wscript.Echo "Installation date is: " & objQuickFix.InstallDate
                 If Not isNULL(objQuickFix.InstalledBy) Then Wscript.Echo "Installed By: " & objQuickFix.InstalledBy
                 oResultFile1.WriteLine(vbCrlf & objQuickFix.HotFixID & " found at server " & strComputer)
                 If Not isNULL(objQuickFix.Description) Then oResultFile1.WriteLine(vbTab & "Description: " & objQuickFix.Description)
                 If Not isNULL(objQuickFix.InstallDate) Then oResultFile1.WriteLine(vbTab & "Installation date is: " & objQuickFix.InstallDate)
                 If Not isNULL(objQuickFix.InstalledBy) Then oResultFile1.WriteLine(vbTab & "Installed By: " & objQuickFix.InstalledBy)
                 iFound = 1
              End If
           Next
           If (iFound = 0) Then
              '4. Lage liste med servere som ikke har spesifisert hotfiks
              oResultFile2.WriteLine(strComputer & ": Did not find " & sPatchKB)
           End If
        End If
     End If
  Loop
  
  oLogFile.close
  oResultFile1.close
  oResultFile2.close
  oFSO.DeleteFile sLogPath & "\citrixServersUnTreated.txt"
  
  Sub forceUseCScript()  
     If Not WScript.FullName = WScript.Path & "\cscript.exe" Then   
        oShell.Popup "Startet ved bruk av WScript. Starter igjen...",3,"WSCRIPT"
        oShell.Run "cmd.exe /k " & WScript.Path & "\cscript.exe //NOLOGO " & Chr(34) & WScript.scriptFullName & Chr(34) _
           & " " & WScript.Arguments(0) & " " & WScript.Arguments(1),1,False
        WScript.Quit 0
     End If
  End Sub 

  Perl
  VisualBasic
  BASH
  Powershell