scripts.team-holm.net
Hovedsiden
VisualBasic Scripts
Andre Scripts


Lister diverse VisualBasic script som kan komme til god nytte. Scriptene forklares med kommentarer i starten.

pathChecker.vbs
' ********************************************* 
' Atle Holm - 18.03.2011 scripts.team-holm.net
' ********************************************* 
' Sjekker etter angitt sti på angitte servere
' Bruk: pathChecker C:\Users C:\Temp\servere.txt
' servere.txt må inneholde servernavn på hver sin linje.

Option Explicit
'On Error Resume Next
Dim oDate, oFSO, oShell, sServer, oLogFile, oServersFile, sPath, sFilePathToServers, sLogPath, sUNC
Const ForReading = 1
Const ForAppending = 8

Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")

oDate = date()

If WScript.Arguments.Count <> 2 Then
   Wscript.Echo "Bruk: Cscript patchChecker.vbs C:\Users C:\Temp\servere.txt"
   Wscript.Quit
End If

Call forceUseCScript

'Les inn sti som skal sjekkes og sti til fil med servere fra bruker:
sPath = WScript.Arguments(0)
sFilePathToServers = WScript.Arguments(1)
sLogPath = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetAbsolutePathName(".")

Wscript.Echo "Date: " & oDate
Wscript.Echo sPath
Wscript.Echo "Log path is: " & sLogPath
Wscript.Echo "Arguments are: '" & sPath & " & " & sFilePathToServers & "'"
Wscript.Sleep 3000

set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

If Not oFSO.FileExists(sFilePathToServers) Then
   Wscript.Echo "Error: File " & sFilePathToServers & " does not exist!"
   Wscript.Quit
End If

set oServersFile = oFSO.OpenTextFile(sFilePathToServers,ForReading)
set oLogFile = oFSO.OpenTextFile (sLogPath & "\pathChecker.log", ForAppending, True)

oLogFile.WriteLine(oDate)

Do Until oServersFile.AtEndOfStream
   sServer = oServersFile.ReadLine
   sUNC = "\\" & sServer & "\" & Left(sPath,1) & "$\" & Right(sPath,(Len(sPath)-3))
   If oFSO.FolderExists(sUNC) Then
      Wscript.Echo "Folder at server " & sServer & " exists: " & sUNC
      oLogFile.WriteLine("Folder at server " & sServer & " exists: " & sUNC)
   Else 
      Wscript.Echo "Folder at server " & sServer & " does not exist: " & sUNC
      oLogFile.WriteLine("Folder at server " & sServer & " does not exist: " & sUNC)
   End If
Loop

oServersFile.Close
oLogFile.Close

Sub forceUseCScript()  
   If Not WScript.FullName = WScript.Path & "\cscript.exe" Then   
      oShell.Popup "Startet ved bruk av WScript. Starter igjen...",3,"WSCRIPT"   
      oShell.Run "cmd.exe /k " & WScript.Path & "\cscript.exe //NOLOGO " & Chr(34) & WScript.scriptFullName _
         & Chr(34) & " " & WScript.Arguments(0) & " " & WScript.Arguments(1),1,False
      WScript.Quit 0
   End If
End Sub 

replaceFile.vbs
' ********************************************* 
' Atle Holm - 22.03.2011 scripts.team-holm.net
' ********************************************* 
' Kopierer angitt fil til angitte stibaner, og setter filbavn på original til filnavn.original
' Bruk: cscript replaceFile.vbs C:\temp\newFile.dll C:\Temp\destinationUNCs.txt
' destinationUNCs.txt må inneholde full UNC sti til filene som skal byttes ut

Option Explicit
'On Error Resume Next
Dim oDate, oFSO, oLogFile, oServersFile, oFileNameSplit, oShell, oFile2Delete
Dim sFile, sFileName, sServernavnLengde, sFilePathToServers, sLogPath, sUNC, sServer, oFileName, sName
Const ForReading = 1
Const ForAppending = 8

Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")

oDate = date()

If WScript.Arguments.Count <> 2 Then
   Wscript.Echo "cscript replaceFile.vbs C:\temp\newFile.dll C:\Temp\destinationUNCs.txt"
   Wscript.Quit
End If

Call forceUseCScript

'Les inn sti som skal sjekkes og sti til fil med servere fra bruker:
sFile = WScript.Arguments(0)
sFilePathToServers = WScript.Arguments(1)
sLogPath = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetAbsolutePathName(".")
oFileNameSplit = Split(sFile,"\")
sFileName = oFileNameSplit(arrLength(oFileNameSplit))
Wscript.Echo "Date: " & oDate
Wscript.Echo "Log path is: " & sLogPath
Wscript.Echo "Arguments are: '" & sFile & " & " & sFilePathToServers & "'"
Wscript.Sleep 3000

set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

If Not oFSO.FileExists(sFilePathToServers) Then
   Wscript.Echo "Error: File " & sFilePathToServers & " does not exist!"
   Wscript.Quit
End If

set oServersFile = oFSO.OpenTextFile(sFilePathToServers,ForReading)
set oLogFile = oFSO.OpenTextFile (sLogPath & "\replaceFile.log", ForAppending, True)

oLogFile.WriteLine(vbCrLf & "| - " & oDate & " - LOGGING COPYING OF FILES: ")

Do Until oServersFile.AtEndOfStream
   sUNC = oServersFile.ReadLine
   If Right(sUNC,1) <> "\" Then
      sUNC = sUNC & "\"
   End If
   sServer = sUNC
   sServer = Right(sServer,(Len(sServer)-2))
   sServernavnLengde = Len(Split(sUNC,"\")(2))
   'Antar at lengden på servernavnet er sServerNavnLengde tegn
   sServer = Left(sServer,sServernavnLengde)
   If oFSO.FileExists(sUNC & sFileName) Then
      If oFSO.FileExists(sUNC & sFileName & ".original") Then
         Set oFile2Delete = oFSO.GetFile(sUNC & sFileName & ".original")
         oFile2Delete.Delete
      End If
      Wscript.Echo "Attempting to replace " & sUNC & sFileName & " with " & sFile
      oLogFile.WriteLine("Attempting to replace " & sUNC & sFileName & " with " & sFile)
      set oFileName = oFSO.getfile(sUNC & sFileName)
      sName = oFileName.name
      oFileName.name = sName & ".original"
      set oFileName = nothing
      If Err.Number = 0 Then
         Wscript.Echo "..OK!" & vbCrLf
         oLogFile.WriteLine("..OK!")
      Else
         Wscript.Echo "..failed!" & vbCrLf
         oLogFile.WriteLine("..failed!")
      End If
   Else 
      Wscript.Echo "File at server " & sServer & " does not exist: " & sUNC & sFileName
      Wscript.Echo "Attempting to copy anyway.."
      oLogFile.WriteLine("File at server " & sServer & " does not exist: " & sUNC & sFileName)
      oLogFile.WriteLine("Attempting copy anyway, destination: " & sUNC & sFileName)
   End If
   If oFSO.FolderExists(sUNC) Then
      oFSO.CopyFile sFile, sUNC,TRUE
   Else
      Wscript.Echo " - Error: Destination path does not exist(" & sUNC & "). Aborting copy to destination path."
   End If
Loop

oServersFile.Close
oLogFile.Close

Function arrLength(oArray) 
   Dim itemCount, itemIndex
   itemCount = 0 
   For itemIndex = 0 To UBound(oArray) 
      If Not(oArray(itemIndex)) = Empty Then 
         itemCount = itemCount + 1 
      End If 
   Next 
   arrLength = itemCount-1
End Function

Sub forceUseCScript()  
   If Not WScript.FullName = WScript.Path & "\cscript.exe" Then   
      oShell.Popup "Startet ved bruk av WScript. Starter igjen...",3,"WSCRIPT"
      oShell.Run "cmd.exe /k " & WScript.Path & "\cscript.exe //NOLOGO " & Chr(34) & WScript.scriptFullName _
         & Chr(34) & " " & WScript.Arguments(0) & " " & WScript.Arguments(1),1,False
      WScript.Quit 0
   End If
End Sub 

dateSticker.vbs
' ***********************
' Atle Holm - 13.12.2010
' ***********************
' Kopierer alle filer fra sSourcePath til sDestinationPath og legger til dato på slutten
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim oDate, oFSO, oFolder, oFile, sSourcePath, sDestinationPath, sFilename, sFileSuffix

oDate = date()
'Bytt ut følgende med absolutte filstier
sSourcePath = "C:\temp"
sDestinationPath = "C:\temp\temp"

set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If oFSO.FolderExists(sSourcePath) Then
   set oFolder = oFSO.GetFolder(sSourcePath)
Else
   WScript.Echo "Folder " & sSourcePath & " does not exist. Quitting."
   WScript.Quit
End If

For Each oFile in oFolder.Files
   sFilename = Split(oFile.Name,".")(0)
   sFileSuffix = Split(oFile.Name,".")(1)
   oFSO.CopyFile sSourcePath & "\" & oFile.Name , sDestinationPath & "\" & sFilename & "-" & oDate & "." & sFileSuffix
Next

replaceFileIfNewer.vbs
'** Atle Holm 14.04.2015 - atle@team-holm.net
'** Kopierer inn maler fra sentral lokasjon hvis de er nyere og tar kopi av originalmal med suffix .original i samme mappe

Option Explicit
'On Error Resume Next
Dim oDate, oFSO, oFileNameSplit, oShell, oFile2Delete
Dim sFiles(1), sFileName, sFile, sDestinationPath, sUNC, oFileName, sName, sAppdata
 
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 
'Les inn sti som skal sjekkes og sti til fil med servere fra bruker:
sFiles(0) = "\\UNCSServer\dfsroot\RedirectedContent\maler\Normal.dotm"
sFiles(1) = "\\UNCSServer\dfsroot\RedirectedContent\maler\NormalEmail.dotm"

sAppdata = oShell.expandEnvironmentStrings("%APPDATA%")
sDestinationPath = sAppdata & "\Microsoft\Maler\"

If Not oFSO.FolderExists(sAppdata + "\Microsoft\") Then
   oFSO.CreateFolder(sAppdata & "\Microsoft\")
End If 
If Not oFSO.FolderExists(sAppdata + "\Microsoft\Maler\") Then
   oFSO.CreateFolder(sAppdata & "\Microsoft\Maler\")
End If 
 
set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 
For Each sFile In sFiles
   If Right(sDestinationPath,1) <> "\" Then
   sDestinationPath = sDestinationPath & "\"
   End If
  
   oFileNameSplit = Split(sFile,"\")
   sFileName = oFileNameSplit(arrLength(oFileNameSplit))
   
   Dim oDate1, oDate2, osFileName, odFileName
   Set osFileName = Nothing
   Set odFileName = Nothing
   
   If oFSO.FileExists(sDestinationPath & sFileName) Then
      set odFileName = oFSO.getfile(sDestinationPath & sFileName)
   End If
   If oFSO.FileExists(sFile) Then
      set osFileName = oFSO.getfile(sFile)
   End If
      
   If Not osFileName Is Nothing And Not odFileName Is Nothing Then
      oDate1 = osFileName.DateLastModified
      oDate2 = odFileName.DateLastModified
   End If

  If oFSO.FileExists(sDestinationPath & sFileName) Then      
      If DateDiff("d", oDate2, oDate1) > 0 Then
         If oFSO.FileExists(sDestinationPath & sFileName & ".original") Then
            Set oFile2Delete = oFSO.GetFile(sDestinationPath & sFileName & ".original")
            oFile2Delete.Delete
         End If
         'Renaming file         
         sName = odFileName.name
         odFileName.name = sName & ".original"
         set odFileName = nothing
      End If
  End If
  If oFSO.FolderExists(sDestinationPath) And Not oFSO.FileExists(sDestinationPath & sFileName) Then
      oFSO.CopyFile sFile, sDestinationPath,TRUE
   ElseIf oFSO.FolderExists(sDestinationPath) Then
      If DateDiff("d", oDate2, oDate1) > 0 Then
         oFSO.CopyFile sFile, sDestinationPath,TRUE
      End If
  End If
Next
 
Function arrLength(oArray) 
  Dim itemCount, itemIndex
  itemCount = 0 
  For itemIndex = 0 To UBound(oArray) 
   If Not(oArray(itemIndex)) = Empty Then
     itemCount = itemCount + 1 
   End If
  Next
  arrLength = itemCount + 1
End Function

restartService.vbs
' ***********************
' Atle Holm - ??.12.2010
' ***********************
' Restarter en bestemt tjeneste definert i strService(det finnes enklere måter å gjøre dette på).
Option Explicit
Dim objWMIService, objItem, objService
Dim colListOfServices, strComputer, strService, intSleep 

strComputer = "."
intSleep = 15000


On Error Resume Next

strService = " 'Applica GTS'"
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colListOfServices = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_Service Where Name ="& strService & " ")
For Each objService in colListOfServices
   objService.StopService()
   WSCript.Sleep intSleep
   objService.StartService()
Next 
WScript.Quit

Perl
VisualBasic
BASH
Powershell